SeneCura SeniorCentrum Šanov

Pravidla návštěv SeniorCentrum Šanov

Vážené rodiny a blízcí našich klientů,

v souvislosti s Usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1264 (dále jen „Opatření“) ze dne 30. 11. 2020 jsou s účinností do 12. prosince 2020[1] zakázány návštěvy uživatelů v našem zařízení[2] SeneCura SeniorCentra Šanov (dále jen „SeniorCentrum“).

Tímto opatřením jsou současně stanoveny výjimky z tohoto zákazu; ke kterému vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Doporučený postup č. 17/2020 (dále jen „Doporučený postup“).

Ve smyslu Opatření a Doporučeného postupu definujeme tyto Pravidla návštěv:

1.     Výjimky:

 • návštěva nezletilých uživatelů sociálních služeb
 • návštěva uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností
 • návštěva uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
 • návštěva uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
 • návštěva uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

Návštěvy z výše uvedených výjimek budou vždy domluveny individuálně s ředitelem SeniorCentra.

Zákaz návštěvy se dále nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele (dále souhrnně jen „Výjimka bezinfekčnosti“), pro návštěvy z tohoto důvodu platí níže uvedená pravidla.

Platí, že nelze navštěvovat COVID-19 pozitivní klienty.

2.     Organizace návštěv

a.     návštěvní dny a návštěvní hodiny

Návštěvy probíhají od pondělí do neděle od 10:00 do 17:00. 

Rozpis času návštěv:
Vždy v každou celou hodinu ve výše stanovené době. Poslední návštěva je v 16 hodin.

b.     rezervace návštěv

Pro sjednání termínu návštěvy použijte prosím telefonního čísla na sesternu budovy, kde je Váš rodinný příslušník, příbuzný ubytován:

Červená budova, telefon:            +420 737 191 035
Zelená budova,   telefon:           +420 725 499 544
Žlutá budova,       telefon:           +420 702 451 811

Doba trvání návštěvy je max. 20 minut. Počítáme s nutným časem na příchod klienta, režimová opatření, vyplnění podkladů,event.. testování, dezinfekce.

c.     prostor vymezený pro návštěvy

Místností vymezenou pro návštěvy je na každé budově vyčleněná hala vstupního prostoru dveře

d.     další organizační sdělení

 • prosíme o dochvilnost – nedodržováním času se návštěvy ochuzují o čas strávený se svým blízkým;
 • návštěva bude umožněna maximálně dvěma osobám včetně dětí;
 • mezi návštěvami je vyhrazen časový prostor 5 minut na dezinfekci povrchů v návštěvní místnosti a její vyvětrání;
 • návštěvu přijímá pověřený zaměstnanec SeniorCentra, návštěva čeká venku na vyzvání ke vstupu do návštěvní místnosti.

3.     Podmínky návštěv

a.   Návštěvník je povinen vyplnit Čestné prohlášení (je k dispozici předem pro prostudování přílohou těchto Pravidel) buď ve variantě, kdy má k dispozici doklad o bezinfekčnosti (RT-PCR test, nebo POC test) a/nebo ve variantě, kdy má zájem se nechat otestovat POC testem na místě před návštěvou.

Součástí Čestného prohlášení je protokol o COVID-19 dotazování a změření tělesné teploty.

V případě identifikace možných rizik (tělesné teploty vyšší než 37 ˚C, nebo při jakékoliv kladné odpovědi na otázku v dotazníku) nelze z bezpečnostních důvodů návštěvu umožnit.

b.   Následně podstoupí návštěvník buď POC test nebo předloží doklad o bezinfekčnosti:

i.    Doklad o bezinfekčnosti:

1.   návštěvník předloží potvrzení od laboratoře, praktického lékaře, jiného lékaře či jiné zdravotní autority o tom, že byl v době 48 hodin před započetím návštěvy negativně testován na přítomnost viru SARS CoV-2, doklad ponechá SeniorCentru pro evidenci spolu s Čestným prohlášením;

2.   návštěvník předloží doklad o bezinfekčnosti od praktického lékaře nebo jiného lékaře o tom, že prodělal onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy; doklad ponechá SeniorCentru pro evidenci spolu s Čestným prohlášením.

ii.    Podstoupení POC testu:

1.   Návštěvníkovi bude proveden POC test, součástí Čestného prohlášení je v tomto případě informovaný souhlas, kde je specifikován typ POC testu.

2.   Po 15 minutách je k dispozici výsledek.

a.   Pokud je výsledek pozitivní, nelze návštěvu umožnit a návštěvníkovi je doporučeno navštívit praktického lékaře

b.   Pokud je výsledek negativní, lze umožnit návštěvu.

3.   POC test je prováděn zdravotní sestrou a podrobit se testu se musí každý návštěvník (včetně dítěte). Provedení testu je návštěvníkovi poskytnuto bezplatně, je hrazen z prostředků MPSV.

4.   O provedení POC testu nevystavuje SeniorCentrum žádné potvrzení, slouží výhradně pro účely návštěvy.

c.       Režimová opatření

 • Každý návštěvník je povinen provést hygienickou desinfekci rukou a celou dobu používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (nový – do této doby nepoužívaný). Dále doporučujeme jednorázový plášť, případně jednorázové rukavice;
 • Přímý kontakt návštěvy a klienta nedoporučujeme, případně jej doporučujeme minimalizovat, doporučujeme min. 2 metry rozestup;
 • Pokud je to možné, Klient má celou dobu roušku.

d.       SeniorCentrum je oprávněno v návaznosti na pozitivní test návštěvníka na nezbytnou dobu návštěvy přerušit a desinfikovat místnost.

e.       SeniorCentrum je oprávněno návštěvy omezit v případě, kdy je dostupný personál nezbytný k péči o klienty.

f.         Příloha:

1.   Čestné prohlášení pro variantu podrobení se POC testu

2.   Čestné prohlášení pro variantu doložení dokladu o bezinfekčnosti

3.   Opatření

g.       Tato pravidla platí od 5. 12. 2020 nyní do 12. 12. 2020 včetně, přičemž jejich platnost může být prodloužena a/nebo jejich obsah modifikován v návaznosti na změnu Opatření / Doporučeného postupu, nebo v návaznosti na jiná epidemiologická opatření ze strany Vlády ČR, MPSV a/nebo MZ ČR.
[1] v návaznosti na prodloužení tzv. nouzového stavu se tento termín může změnit
[2] u poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích službách (ve smyslu § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 Další článek